ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักศึกษาและบุคลากรกรณีประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยใช้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (จำกัด) มหาชน โดยความคุ้มครองตามระยะเวลาของปีการศึกษา 2563 จะเริ่มต้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจำเป็นจะต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทของผู้รับบริการ เพื่อรับบริการตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้


หมายเหตุ :
ในระยะแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  กรณีนักศึกษาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแต่โรงพยาบาลยังไม่พบรายชื่อ ผู้รับบริการจำเป็นต้องสำรองจ่าย โดยเก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ติดต่อขอรับสินไหมทดแทน ณ  บมจ.สินมั่นคง สาขาพิษณุโลก 

Download เอกสาร
การรับบริการหน่วยบริการสุขภาพ
สถานที่   :  ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1  โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801
วันเวลาให้บริการ  : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  : เสาร์-อาทิตย์*  เวลา 09.00 – 16.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
*กรณีติดต่อวันเสาร์-อาทิตย์ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากบุคลากรมีเวรทำงานไม่ครบทุกวัน (โปรดนัดหมายล่วงหน้า)

งดให้บริการในวันหยุดมหาวิทยาลัย และวันหยุดนักขัตฤกษ์


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ประกันอุบัติเหตุ