การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

– ภาคปกติ วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563                                   เวลา 09.00 – 16.00 น.
– ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 24 วันที่ 16 สิงหาคม 2563                     เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องมาเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1-3 ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล เนื่องจากผ่านการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
 4. หากรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 5. หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สำหรับนักศึกษาหญิง กรณีอยู่ในระหว่างมีประจำเดือนสามารถตรวจปัสสาวะได้
 7. กรณีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
 8. การแต่งกายเข้ารับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพ
  – นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ                                                         แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดเฟรชชี่
  – นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)                   แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 9. นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการขอรับการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาภาคปกติ

 1. ให้นักศึกษาสมัครใช้งานระบบ iSAS ทาง http://isas.psru.ac.th โดยบันทึกข้อมูลในระเบียนสะสมออนไลน์ และ ข้อมูลระบบบริการสุขภาพนักศึกษาให้ครบถ้วน
 2. จองวันและเวลาตรวจสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ผ่านระบบ iSAS ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2563 โดยระบบจะจำกัดจำนวนการจอง 1,000 คน/วัน
 3. ตรวจสอบผลการจองวันที่และเวลา ผ่านระบบ iSAS ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจดจำรหัสรายชื่อ เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 4. เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่นักศึกษากำหนด

นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใน ระบบ iSAS (ไม่ต้องจองคิว) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

สามารถตรวจสอบรหัสตรวจสุขภาพ ผ่านระบบ  iSAS หรือ >> คลิกตรวจสอบ

ขั้นตอนการเข้ารับตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 1. รับเอกสารและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ (แจ้งรหัสการตรวจที่นักศึกษาได้รับ)
 2. วัดความดันโลหิต
 3. พบแพทย์ (ตรวจสุขภาพฟัน เหงือก โรคในช่องปาก และผิวหนัง)
 4. ตรวจปัสสาวะ
 5. เจาะเลือด
 6. ตรวจวัดสายตา
 7. เอ็กซเรย์ทรวงอก

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ระบบ iSAS System) ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru