ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปี พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ.2559


หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607
website : http://sas.psru.ac.th  Facebook : sas.psru Line : @sitpubul