ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ.2561

ปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2554


หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607
website : http://sas.psru.ac.th  Facebook : sas.psru Line : @sitpubul