ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

 

ปี พ.ศ. ที่ ชื่อ – สกุล อาชีพ/ ตำแหน่ง (ในปีที่พิจารณา) ศิษย์เก่าดีเด่นด้าน
พ.ศ.2553 1 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
2 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สาขาบริหารราชการ
3 ดร.ถวิล น้อยเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาบริหารรัฐกิจ
4 นายนิคม ช่างพินิจ สมาชิกผู้แทนราษฎร จ.พิษณุโลก สาขาบริหารรัฐกิจ
5 นายเจษฎ์ อู่ไทย รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก สาขาบริการสังคม
6 พลตรีนิวัติชัย ถนอมธรรม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก สาขาบริการสังคม
7 นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2554 1 นางบัวแก้ว ศรีภูธร ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
2 นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย จ.สุโขทัย สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
3 นายผจญ กัดฟัก ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุโขทัย สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
4 นายนริศร์ ศรีโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร สาขาบริหารรัฐกิจ
5 ดร.สาคร บำรุงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก สาขาบริการสังคม
6 นางสิริพร หร่ายวงศ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จ.พิษณุโลก สาขาสื่อสารมวลชน
พ.ศ.2555 1 ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2 นายเพ็ง สอนสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) จ.กำแพงเพชร สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
3 นายพงษ์ชัยไทย วรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
4 น.ส.ทรงสรรค์ นิลกำแหง เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (นักบริหาร ระดับ ๑๐) สาขาบริหารรัฐกิจ
5 ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาบริการสังคม
พ.ศ.2556 1 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาขาการบริหารรัฐกิจ
2 รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏกำแพงเพชร สาขาการบริหารการศึกษา
3 ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาการบริหารการศึกษา
4 นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลายชุมพล จ.พิษณุโลก สาขาการบริการสังคม
5 ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาการพัฒนาวิชาชีพ
6 นายร้อยแก้ว สายยิ้ม ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2558 1 รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ด้านการศึกษา
2 ผศ.สัญญา เครือหงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ด้านการศึกษา
3 น.ส.พัชรี แซ่เล้า ครู โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ด้านการศึกษา
4 นายประเทือง โมราราย ครู ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.นเรศวร ด้านการศึกษา
5 นายภาณุพันธ์ พิลึก สถิติจังหวัดน่าน ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
6 นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
7 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
8 นายวรินทร์ ชำนาญผา องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
9 นายกษิภัท เจี๊ยะทา เลขานุการอธิบดีกรมอนามัย ด้านบริการสังคม
10 นางลักคณา บุญดี บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
11 อ.ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านบริการสังคม
พ.ศ.2560 1 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ด้านการศึกษา
2 นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านบริหารราชการ/ รัฐกิจ
3 รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ด้านการศึกษา
4 นายดิเรก สุทธิ ผู้จัดการโรงสีดิเรกค้าข้าว จ.พิจิตร ด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
5 นายคัมภีร์ ฐานโชติ ผู้บริหารบริษัทในเครือ ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด ด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
6 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ด้านวิจัย
7 นางสุปราณี กัลปนารถ ครูหมอภาษา จิตอาสา เรือนอักษรา จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
8 น.ส.เฉลิมพรรณ บุญมาก ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
9 นายวิญญู ไทยอู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก ด้านวัฒนธรรม
10 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัมนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ด้านวัฒนธรรม
11 นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ ผู้บริหารสวนสรณ์ภิชญาน์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2561 1 ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการศึกษา
2 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้านการศึกษา
3 ดร.ประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
4 นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้านการบริหารราชการ/ รัฐกิจ
5 รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านวิจัย
6 ดร.ศิริรัชส์ อินสุข วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ด้านวิจัย
7 น.ส.ยุวิษฐา หงษ์เหม นักวิชาการศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม ด้านผู้พิการ
พ.ศ.2562 1 นางสคราญจิต ศริญญามาศ ที่ปรึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ด้านการศึกษา
2 นายทอน บัวเรือง ครูจิตอาสา โรงเรียนบ้านท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ด้านการศึกษา
3 ว่าที่พันตรี สาธิต อธิวาส ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
4 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
5 ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
6 ร.ต.อ. กานต์นิธิ คำมอญ รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
7 ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
8 ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้บริหาร บริษัท โอเมกา 3.6.9 เเอนด์ ไลโคปีน จำกัด จ.กำแพงเพชร ด้านบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน
9 ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านวิจัย
10 นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
11 นางฉลอม สามิตร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรม
12 นางปอลิณ หยุ่นตระกูล ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรม
13 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปวัฒนธรรม
14 ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปะการแสดงลิเก
พ.ศ.2563 1 นางณัฏฐา  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
2 ผศ.ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
3 น.ส.ปุณธิชา  มาเนตร ครูโรงเรียนคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ด้านการศึกษา (สายสอน)
4 นายนพดล  คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก ด้านการศึกษา (สายสอน)
5 นายมาโนช  พรามพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา (สายสอน)
6 ผศ.ดร.สุภาพ  ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ด้านการศึกษา (สายสอน)
7 นายบรรเจิด  โต๊ะถม ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ ระดับกลาง บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ด้านบริการสังคม
8 นางวันเพ็ญ  ตรงต่อกิจ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปวัฒนธรรม
9 น.ส.วรดา  ฉัตรศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ด้านศิลปวัฒนธรรม
10 นางสุมาลี  ชัยโฉม รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
11 นายยรรยงวรกร  ทองแย้ม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปวัฒนธรรม
12 ผศ.ภาวินี  อินทร์ทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปวัฒนธรรม
13 น.ส.กานต์พิชชา  กองแก้ว ผู้จัดการบริษัท นวประทานพร จำกัด ผู้จัดละคร ช่อง 7 ด้านศิลปะการแสดง
14 นายนิรันดร์  ปันทะนันท์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้านการเกษตรหรือเกษตรตามแนวพระราชดำริ
15 ว่าที่ ร.ต.วีระบูลย์กิตติ  ชุมพรผ่อง นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการเกษตรหรือเกษตรตามแนวพระราชดำริ