ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

ปี พ.ศ. ที่ ชื่อ นามสกุล  อาชีพ/ ตำแหน่ง (ตามปีที่พิจารณา) ศิษย์เก่าดีเด่นด้าน
พ.ศ.2553 1 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
2 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สาขาบริหารราชการ
3 ดร.ถวิล น้อยเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาบริหารรัฐกิจ
4 นายนิคม ช่างพินิจ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก สาขาบริหารรัฐกิจ
5 นายเจษฎ์ อู่ไทย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สาขาบริการสังคม
6 พลตรีนิวัติชัย ถนอมธรรม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สาขาบริการสังคม
7 นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2554 8 นางบัวแก้ว ศรีภูธร ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
9 นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย จ.สุโขทัย สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
10 นายผจญ กัดฟัก ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
11 นายนริศร์ ศรีโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สาขาบริหารรัฐกิจ
12 ดร.สาคร บำรุงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก สาขาบริการสังคม
13 นางสิริพร หร่ายวงศ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จังหวัดพิษณุโลก สาขาสื่อสารมวลชน
พ.ศ.2555 14 ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
15 นายเพ็ง สอนสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) จ.กำแพงเพชร สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
16 นายพงษ์ชัยไทย วรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
17 น.ส.ทรงสรรค์ นิลกำแหง เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (นักบริหาร ระดับ ๑๐) สาขาบริหารรัฐกิจ
18 ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหารสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาบริการสังคม
พ.ศ.2556 19 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาขาการบริหารรัฐกิจ
20 รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาการบริหารการศึกษา
21 ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาการบริหารการศึกษา
22 นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลายชุมพล จ.พิษณุโลก สาขาการบริการสังคม
23 ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาการพัฒนาวิชาชีพ
24 นายร้อยแก้ว สายยิ้ม ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2558 25 รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ด้านการศึกษา
26 ผศ.สัญญา เครือหงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการศึกษา
27 น.ส.พัชรี แซ่เล้า ครู โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ด้านการศึกษา
28 นายประเทือง โมราราย ครู ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการศึกษา
29 นายภาณุพันธ์ พิลึก สถิติจังหวัดน่าน ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
30 นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
31 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
32 นายวรินทร์ ชำนาญผา องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
33 นายกษิภัท เจี๊ยะทา เลขานุการอธิบดีกรมอนามัย ด้านบริการสังคม
34 นางลักคณา บุญดี บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ด้านบริการสังคม
35 อ.ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านบริการสังคม
พ.ศ.2560 36 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ด้านการศึกษา
37 นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านบริหารราชการ/ รัฐกิจ
38 รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้านการศึกษา
39 นายดิเรก สุทธิ ผู้จัดการโรงสีดิเรกค้าข้าว จ.พิจิตร ด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
40 นายคัมภีร์ ฐานโชติ ผู้บริหารบริษัทในเครือ ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด ด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
41 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้านวิจัย
42 นางสุปราณี กัลปนารถ ครูหมอภาษา จิตอาสา เรือนอักษรา จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
43 นางสาวเฉลิมพรรณ บุญมาก ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ด้านบริการสังคม
44 นายวิญญู ไทยอู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก ด้านวัฒนธรรม
45 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านวัฒนธรรม
46 นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ ผู้บริหารสวนสรณ์ภิชญาน์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2561 47 ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการศึกษา
48 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้านการศึกษา
49 ดร.ประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
50 นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้านการบริหารราชการ/ รัฐกิจ
51 รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านวิจัย
52 ดร.ศิริรัชส์ อินสุข วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ด้านวิจัย
53 นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม นักวิชาการศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านผู้พิการ
พ.ศ.2562 54 นางสคราญจิต ศริญญามาศ ที่ปรึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ด้านการศึกษา
55 นายทอน บัวเรือง ครูจิตอาสา โรงเรียนบ้านท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ด้านการศึกษา
56 ว่าที่พันตรี สาธิต อธิวาส ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
57 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา
58 ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
59 ร้อยตำรวจเอก กานต์นิธิ คำมอญ รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
60 ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
61 ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้บริหาร บริษัท โอเมกา 3.6.9 เเอนด์ ไลโคปีน จำกัด จ.กำแพงเพชร ด้านบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน
62 ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านวิจัย
63 นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านบริการสังคม
64 นางฉลอม สามิตร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรม
65 นางปอลิณ หยุ่นตระกูล ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรม
66 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปวัฒนธรรม
67 ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านศิลปะการแสดงลิเก