ห้องเกียรติยศ มรพส.

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น

  • ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น  
  • พิธีประกาศเกียรติคุณ  

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม

  • คำประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าเกียรติยศ

ศิษย์พิบูลไอดอล  Pibul Idol

ศิษย์พิบูลคุณภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๗