ห้องเกียรติยศ มรพส.

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ  “ดร.ประทีป สุขโสภา”  ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2563 
ดร.ประทีป สุขโสภา หรือ ครูประทีบ ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับทำนองพื้นบ้านผู้ฟื้นฟูเครื่องดนตรีประเภทกรับ ที่สูญหายไปประมาณ 40 ปี นำมาประกอบการขับทำนอง เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ผลงานสร้างชื่อเสียง อาทิ การผลิตเอกสารอ่านประกอบวิชาศิลปะกับชีวิต ประพันธ์บทร้อยกรองและทำนองเพลงพื้นบ้าน มากกว่า 4,000 ครั้ง เป็นนักแสดงเพลงพื้นบ้าน “เพลงขอทาน” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับจำนวนมาก ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2559 และ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๗