บริการยืมเงินฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยมีกองทุนเงินให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน นักศึกษาสามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนได้ในระยะสั้น (1 เดือน) โดยไม่มีดอกเบี้ย

 

เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถขอยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินและต้องใช้คืนในระยะเวลา 1 เดือน แบบไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้ยืมเงิน

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย ให้ยืมได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
  2. วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ขอกู้ยืม ตามประกาศมหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าปรับ กรณีลงทะเบียนล่าช้า)
  3. ระยะเวลาการชำระเงินคืน ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงิน
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี สมควรได้รับการสนับสนุน
  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  6. หากได้รับการอนุมัติเงินยืมแล้ว ให้นักศึกษาและผู้ค้ำประกันลงนามสัญญา ณ กองพัฒนานักศึกษา

Download  >> แบบคำขอยืมเงินฉุกเฉิน


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9623
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ยืมเงินฉุกเฉิน