e-Donation

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยรับบริจาคที่อยู่ในโครงการ e-Donation ของกรมสรรพากร

กรณีบริจาคด้วยเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  *เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด*

ข้อดีของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

  • ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
  • ได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น
  • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชม. ที่ www.rd.go.th

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

  • ฉบับที่ 713 พ.ศ.2563 การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ให้แก่สถานศึกษา
  • ฉบับที่ 691 พ.ศ.2563  ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
  • ฉบับที่ 681 พ.ศ. 2562  การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร แสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  • ฉบับที่ 655 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวนสองเท่าที่ได้จ่ายให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
  • ฉบับที่ 654 พ.ศ.2561  การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอาการแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาติ
  • ฉบับที่ 558 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
  • ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา