บริการให้คำปรึกษา


บริการให้คำปรึกษา เป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิตและสังคม ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือก แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน และเทคนิคการให้คำปรึกษา “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง

การจัดบริการปรึกษา  PSRU CARE

รูปแบบการให้บริการ

  1. บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรง ในทุกๆ เรื่อง โดยสามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/M3ysxtE1cqLdD19R6
  2. บริการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกบุหรี่เลิกสุรา การพัฒนาบุคลิกภาพ และ อื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9607
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า บริการให้คำปรึกษา