ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
055-267000-2 

  • ต่อ 9606   หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา 
  • ต่อ 9602   หน่วยทุนการศึกษา
  • ต่อ 9801   หน่วยบริการสุขภาพ 
  • ต่อ 9607   หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์