บริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

มรพส.จัดบริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักศึกษาชายผู้ที่ยังไม่เคยยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัย และประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นประจำทุกปีการศึกษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 1. เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ผ่อนผัน  หากไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับการบันทึกชื่อในระบบผ่อนผันทหาร  
 2. บันทึกข้อมูลในระบบบริการผ่อนผันทหาร
 3. พิมพ์แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ฉบับ และลงนาม
 4. เสนอแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรอง
 5. ส่งแบบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union)
 6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ ทางเว็บไซต์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
 7. ใช้สิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในวันตรวจเลือกที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35)

บันทึกข้อมูลระบบ iSAS หัวข้อ  “บริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร”

1) ใบสำคัญ (สด.9) >> กรอกข้อมูลเลขที่ใบสำคัญ /ปี พ.ศ. ตามภูมิลำเนาทหาร  และ ข้อมูลที่อยู่ ได้แก่ บ้านเลขที่/ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ /ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน >> กรอกข้อมูลตามเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ได้แก่ บ้านเลขที่/ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ /ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และ แจ้งรหัสไปรษณีย์
>> ตัวอย่างการดูข้อมูลในเอกสาร

เตรียมเอกสารประกอบแบบขอผ่อนผันฯ 

กำหนดให้เตรียมเอกสารประกอบฯ จำนวน 2 ชุด จัดเรียงเป็น 2 ชุดตามลำดับ ดังนี้

 1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 5. สำเนาใบสำคัญการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.10) (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. เท่านั้น)

แนวปฏิบัติผู้ได้รับการผ่อนผันฯ

 1. ติดต่อแสดงตนด้วยตนเองตามหมายเรียก สด.35 ทุกปี มิฉะนั้น จะถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
 2. กรณีเดินทางไปต่างประเทศอันเนื่องจากไปศึกษาแลกเปลี่ยนตามหลักสูตรการศึกษา ให้ติดต่อ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ก่อนเดินทาง 1 เดือน  เพื่อดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตามมาตรา 27 (2)
 3. เมื่อหมดเหตุผ่อนผันเนื่องจากสำเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา ด้วยกรณีใดๆ นักศึกษาต้องแจ้งต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารทราบภายใน 30 วัน
 4. กรณีย้ายสถานศึกษาให้แจ้งขอผ่อนผันฯ ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 5. กรณีนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. ที่ยกเว้นการสอบด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเกณฑ์

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 3. หมายเรียก (แบบ สด.35)
 4. ใบรับรองแพทย์และประวัติการรักษา (ถ้ามี) กรณีโรคที่ไม่สามารถเป็นทหารได้
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีข้อมูลนักศึกษา บิดา มารดา ไม่ตรงกับหลักฐาน

กรณีนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผัน


รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9623
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ผ่อนผันทหาร