บริการศิษย์เก่า

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยระยะแรกให้บูรณาการร่วมกันระหว่างงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “นักศึกษาสู่บัณฑิต”  ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงปรับเป็น หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  จนถึงปัจจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  • สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมศิษย์เก่า
  • เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินงานกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ศิษย์เก่า

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด            : 4.1 จำนวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีข้อมูลศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุน การบริหารและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
– ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  หมายความถึงระบบข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
– กิจกรรมสัมพันธ์ หมายความถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
การจัดเก็บข้อมูล นับจำนวนฐานข้อมูลศิษย์เก่า จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เครือข่ายและฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น ในปีประเมิน

ตัวชี้วัด            : 4.8 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
คำอธิบาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาขาติ มีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า  ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
– อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล หมายความถึง นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทำงานในมหาวิทยาลัย
– รางวัลระดับชาติ หมายความถึง รางวัลจากผลงาน กิจกรรมหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กรหลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับชาติ
– รางวัลระดับนานาชาติ หมายความถึง รางวัล จากผลงาน กิจกรรม หรือโครงการมีผู้เข้าร่วมงาน จากหลายประเทศ หลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศหรือมีการกำหนด เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติ
การจัดเก็บข้อมูล  นับจำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติในปีที่ประเมิน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
กลยุทธ์            : 1.3.2 พัฒนานักศึกษาให้มี อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
มาตรการ         : 1.3.2.2 สร้างระบบเสริมสร้างคุณค่าและเชิดชูนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีวินัยซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคภูมิใจสถาบันและท้องถิ่น (คุณธรรมจริยธรรม) เพื่อสร้างต้นแบบที่จะเป็นแรงจูงใจในการลงมือทำดีแก่นักศึกษาอื่นๆ
การประเมินสภาพการณ์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
ยุทธศาสตร์ที่ 4   : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
จุดแข็ง 5.         : มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าจำนวนมากในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง
จุดอ่อน 4.        : ขาดกิจกรรมที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่   1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่           1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำอธิบายตัวบ่งชี้  การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565)
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์           : 4. ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
กลยุทธ์                    : 4.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

4.1.1 พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า 4.1.1.1 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า จำนวน 1 ฐาน

1 ฐานข้อมูล

4.1.2 ส่งเสริมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีส่วนร่วมความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัย 4.1.2.1 มีกิจกรรมส่งเสริมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

4.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่ยั่งยืน 4.1.3.1 มีกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า อย่างน้อย 1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607
website : http://sas.psru.ac.th  Facebook : sas.psru Line : @sitpubul