บริจาคเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรพส.

เพราะทุกการ “ให้” คือส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่นได้

ร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ   ::   สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ::  เลขที่  660-2-01457-0

 

วิธีการบริจาค

ผู้ประสงค์บริจาค ยื่นแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีช่องทางการบริจาค ดังนี้

  1. นำเงินสด พร้อมยื่นแบบแจ้งความประสงค์บริจาคด้วยตนเอง ณ โครงการ จัดตั้งกองคลัง ชั้น ๑ อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว)
  2. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์” เลขที่ 660-2-01457-0 โดยแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมแบบแจ้งความประสงค์บริจาคฯ ผ่านทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ sas@psru.ac.th

ดาวน์โหลด>> แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงิน

สิ่งที่จะได้รับ

  • ใบสำคัญรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี 
  • หนังสือขอบคุณ
  • ใบอนุโมทนาบัตร
  • เงินสบทบ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย โดย ไม่หักค่าใช้จ่าย
  • เป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ก้าวสู่ 10 ทศวรรษ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ผู้บริจาคภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินบริจาค

 


กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9607