โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  เดิมจัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนกระทั่ง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจัดให้มีงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการพิจารณาค้ดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น มรพส.
คุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น

๑. เป็นศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา และ ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ
๓.  เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเกียรติประวัติ และผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรือ องค์กร ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างใด อย่างหนึ่ง
๔. เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นผู้เสียสละอุทิศตนแก่สังคมส่วนรวม ด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง และ / หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เกื้อกูลหรือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
๕. มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น  ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ด้าน ดังนี้

๑ . ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
๒. ด้านการศึกษา (สายการสอน)
๓. ด้านบริหารราชการ หรือรัฐกิจ
๓. ด้านบริหารธุรกิจ หรืองค์กรเอกชน
๔. ด้านวิจัย
๖. ด้านบริการสังคม
๗. ด้านศาสนา
๘. ด้านศิลปวัฒนธรรม
๙. ด้านศิลปะการแสดง
๑๐. ด้านกีฬา
๑๑. ด้านการเกษตร หรือ เกษตรตามแนวพระราชดำริ
๑๒. ด้านอื่นๆ (ที่คณะกรรมการเห็นสมควร)

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

  • ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ ชมรม หรือผู้แทนสาขาวิชาของศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และเอกชนของศิษย์เก่า
  • หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : งดเว้นการเสนอชื่อตนเอง

วิธีการสมัครและจัดส่งผลงาน

๑. กรอกประวัติและผลงานศิษย์เก่า ทางแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (ออนไลน์)  >>แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น<<
๒. แนบเอกสารหลักฐานการพิจารณา ได้แก่

  • รูปถ่าย   :   ชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔×๖นิ้ว ขึ้นไป และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ไฟล์ประเภท .jpg หรือ .png)
  • สำเนาเอกสารหลักฐานยืนยันการเป็นศิษย์เก่า   :   เช่น สำเนาใบรายงานผลการเรียน สำเนา ใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ (ไฟล์ประเภท .pdf)
  • สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน/รางวัล  :   เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดีทัศน์ โล่รางวัล เข็มรางวัล ถ้วย  รางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ประเภท .pdf , .jpg, .png, link ที่อยู่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   :  จำนวน ๑ ฉบับ (ไฟล์ประเภท .pdf)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 

พิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในวันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๐


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๗