เกี่ยวกับเรา

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 หน่วยดังนี้

  • หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา
  • หน่วยทุนการศึกษา
  • หน่วยบริการสุขภาพ
  • หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์