เกี่ยวกับเรา

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นส่วนงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา
  • หน่วยทุนการศึกษา
  • หน่วยบริการสุขภาพ
  • หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • หน่วยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร