งานคืนสู่เหย้า 100 ปี ศิษย์เก่าพิบูล

แชร์สู่โซเชียล

ในปีพุทธศักราช 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 อย่างบริบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับประทานพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดโครงการและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม
 • การประชุม “ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.)”
 • การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กำรขับเคลื่อนงำนมรดกสิ่งทอไทยจำกรำกหญ้ำสู่สำกล”
 • กิจกรรมเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ
 • การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี
 • การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
 • การจัดแสดงนิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
 • ตลาด ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
 • การแสดงลิเกเพชรพิบูล การแสดงดนตรี การแสดงไลน์แดนซ์
 • การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก)

โดยในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล” (เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2564

 • พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

 • พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 • การเสวนา “พลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม , นายกษิภัทร เจี๊ยะทา ศิษย์เก่ารุ่นสถาบันฯ สิบโทธนพล คงอิว ศิษย์เก่ารุ่นมหาวิทยาลัย  ร่วมเสวนา

 • พิธีมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส “แรงบันดาลใจจากครูผู้สร้างศิษย์”

 

ตลอดจนกิจกรรม ออกแบบอนาคต ก้าวที่ 100+  “พลังเครือข่ายศิษย์พิบูล เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ที่ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทีมต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ที่เป็นแกนนำในการสะท้อนมุมมองภาพแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชุนท้องถิ่น เชิญชวนให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมองความคิด และร่วมย้อนรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยจากโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก “พิษณุวิทยายน” (พ.ศ.2464) ถึงปัจจุบัน ตลอดจนเปิดโอกาสหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมย้อนรำลึกจุดกำเนิดแห่งความภาคภูมิใจ โดยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติและผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *