มรพส.ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรตรวจสุขภาพใจในช่วง Covid-19

แชร์สู่โซเชียล

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ห่วงใยสุขภาพใจนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือให้ร่วมกันสร้างวัคซีนใจเพื่อการดูแลสุขภาพใจ ตามแนวทางการสร้างวัคซีนใจในสถานศึกษาของกรมสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม Mental health check-in ออนไลน์ด้วยตนเอง ภายใน 30 มิถุนายน 2564

download  เอกสาร

MENTAL HEALTH CHECK IN

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606-9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *