รับสมัครทุนพระราชทาน โครงการมูลนิธิราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

ด้วย มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครผู้ขอรับทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 8,000  บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 

1.เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มีฐานะยากจน กำหนดครอบครัวละ 1 คน โดยพิจารณาให้บุตรคนโตที่เรียนสูงก่อนเป็นอันดับแรก หากมิใช่บุตรคนโตจะพิจารณาบุตรคนถัดไปที่สามารถเรียนได้

2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถม-ปริญญาตรี โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องตามความสามารถของผู้รับทุน

3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทัั้งร่างกายและจิตใจ

4.มีหลักฐานรับรองทางการแพทย์ของบิดาและ/หรือมารดาว่าติดเชื้อ HIV หรือมีใบมรณบัตรของบิดาและ/หรือมารดา(กรณีเสียชีวิต) หรือหลักฐานจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่สามารถเชื่อถือได้

5.เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวดพิษณุโลก

โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

แบบเสนอขอรับทุนการศึกษา รฉก.01/1  ให้กรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1-8 และแนบหลักฐานประกอบ(**ใบรับรองของสถานศึกษาอนุโลมให้ส่งภายหลังได้ หากได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิฯ แล้ว**)

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯกำหนด ดำเนินการยื่นแบบเสนอขอรับทุนการศึกษา พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ให้งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 ม. 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *