โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า  มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL  “ต้นแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อด้วยการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรก่อนสำเร็จการศึกษา” ด้านกิจการนักศึกษา  โดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ และด้านวิชาการ  โดย นายสหรัฐ ทองยัง บุคลากรกองบริการการศึกษา

และการเสวนา “ก้าวสู่โลกการทำงานในฝัน”  โดยวิทยากร ศิษย์เก่า และ ผู้มีประสบการณ์ด้าน HR ประกอบไปด้วย คุณลลิตา ศรีบุบผา :  Senior HR กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คุณกชพร แสนคำ :  รองผู้จัดการฝ่ายงานขายและที่ปรึกษาด้านความงาม บริษัท บีสตาร์บิวตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร คุณอดิสร เข็มทิศ  :  นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย จังหวัดนครสวรรค์ และน้องต๊ะ ชลดรงค์ สังอยู่ :  นักศึกษาต้นแบบศิษย์พิบูล Pibul Idol 2563 เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ

 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการใช้สื่อเผยแพร่แทนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา : SAS PSRU และภายหลังการรับชมการถ่ายทอดสด (Live) มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ผ่านระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม iSAS System ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าภายหลังสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่เมนู “บริการติดตามผลนักศึกษา”  ในระบบ iSAS System เพื่อตอบแบบประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้

  1. ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  2. ประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  3. บันทึกระบบ Super Resume

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งในระบบ iSAS System ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606-9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *