ประกาศรางวัล การคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL 2563

แชร์สู่โซเชียล

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

มหาวิทยาลัยได้ ประกาศรายชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563 ซึ่งระดับรางวัลที่ได้รับคือ
ระดับยอดเยี่ยม   นายชลดรงค์  สังข์อยู่     คณะวิทยาการจัดการ
ระดับดีเยี่ยม         นายวรวิช  นาเคน         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระดับดีเด่น            
นายนัฐพร ปาคำวัง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับดี                   
นายธเนศ  น่วมยิ้ม    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภุชงค์  แก้วหายเคราะห์     วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นายณัฐพงษ์  พันธนู              คณะครุศาสตร์
นางสาวชัญชนา สุวรรณดี        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขวัญใจ Pibul Idol   นายภุชงค์  แก้วหายเคราะห์        วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
และได้ประกาศรางวัล มอบโล่เกียรติคุณ ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563


หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606-9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *