พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

 

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินให้สำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายและตามมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,055,000 บาท

ปีการศึกษา 2563 ได้จัดสรรทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 110 ราย ประกอบไปด้วย

1.ทุนการศึกษากองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

2.ทุนการศึกษา นายเศรษฐา กิติจารุรักษ์ ในนาม บริษัท พยงค์ปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

3.ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

4.ทุนการศึกษา นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

5.ทุนการศึกษา นายวิเชียร เรือนรส ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊ควัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

6.ทุนการศึกษา นายคัมภีร์ ฐานโชติ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *