รับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2563 (ปี พ.ศ.2564)

แชร์สู่โซเชียล

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2564 จึงประกาศให้นักศึกษาชายที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ หรือมีคุณสมบัติตามประกาศ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพิบูล 216 (สโลป 800 ที่นั่ง) ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (อาคาร ร.) เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป

รายชื่อนักศึกษาชายที่เกิดปี  พ.ศ.2543

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อแต่มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปี พ.ศ.2564 สามารถลงชื่อเพิ่มเติมได้ในวันประชุม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ประกาศมหาวิทยาลัย


หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  โทร. 055-267000-2 ต่อ 9623

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *