มรพส. ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์สู่โซเชียล

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  ในสาขาต่างๆ จำนวน 15 คน เรียบร้อยแล้ว โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ในโอกาสต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. 055-267000  ต่อ 9607

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *