ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co-Payment)

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/ สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/ สถานประกอบการ จ้างงานผู้จบใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 260,000 คน ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจะจัดกิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ และแฟนเพจงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า ต่อไป

 

หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *