กรมการจัดหางานรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ทำงาน ในโครงการส่งเสริมภาครัฐและเอกชน (Government Co Payment)

แชร์สู่โซเชียล

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/ สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/ สถานประกอบการ จ้างงานผู้จบใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 260,000 คน ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรเป้าหมาย จำนวน 3,360 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาไม่เกิน 7,500 บาท/คน/เดือน โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน >>โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Government Co Payment) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เอกสารเพิ่มเติม

 

หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *