มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 15”

แชร์สู่โซเชียล

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 15” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  30,000 บาทต่อปี ในสาขาวิชาที่กำหนด ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เล็งเห็นถึงควมสำคัญของการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการมอบทุนแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในสถาบันของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ สมัครขอรับทุนออนไลน์ด้วยตนเอง  Click

นำส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบ  ที่ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า(หน่วยทุนการศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *