นักศึกษารับมอบทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันจันทร์ที่ 26ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563  จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท/ ปี เป็นเงิน 20,000 บาท ได้แก่

  • นายธีระภัทร ใจบุญเรือง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4
  • นางสาวพิมพา กวินยรรยง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ซึ่งทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณนงเยาว์ วงศ์พุฒิ ผู้จัดการสาขาเทสโก้ โลตัส ท่าทอง พิษณุโลก สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ท่าทอง พิษณุโลก

 

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9602

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *