คัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ธนาคารไทยพาณิชย์

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ประธาน) นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 2 ทุนๆ ละ 40,000 บาท/ ปี  และ ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท/ ปี เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้แก่

  1. นายสุทธิพงษ์ เครือมี   สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นางสาวทัชธิชา จำปา  สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้แก่

  1. นายธีระภัทร ใจบุญเรือง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

โดยจากผลการคัดเลือกดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

 


ภาพ : วิราวรรณ โคยามา
ข่าว : ปองภพ ด้วงน้อย
20 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9602

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *