มรพส. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา นำโดย รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้แทนอธิการบดี) พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 240 คน ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชญ์ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) จำนวน 40 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว และทุนจากกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย (ประเททุนทั่วไป) จำนวน 200 ทุน มูลค่าทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดย กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

 

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9602

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *