ตรวจสุขภาพบุคลากร สิทธิประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เพื่อประเมินสภาพร่างกาย ตรวจหาอาการผิดปกติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ให้รู้เท่าทัน   สุขภาวะทางด้านร่างกายของตนเอง พร้อมหาวิธีป้องกัน ดูแล รักษาร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายปกติ แข็งแรง และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณโถงกลาง อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 121 คน  ทั้งนี้ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ใช้สิทธิประกันสังคม และไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ได้ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น


ภาพ : วิราวรรณ โคยามา
ข่าว : ปองภพ ด้วงน้อย
22 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *