สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงาน

แชร์สู่โซเชียล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2,000 ชุด และข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,000 ชุด สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเก่า ชั้น 1 (ฝั่งด้านหลัง ติดกับธนาคารกรุงไทย)

อัตรค่าตอบแทน

  1. บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ชุดละ 10 บาท
  2. บันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ชุดละ 5 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่

กลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
โทร.055-259565 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU    Line  : @sos.psru    โทร. 055-267-000 ต่อ 9606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *