ประชุมขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มรพส.

แชร์สู่โซเชียล

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการพยาบาล ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา ภายใต้ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการออกแบบช่องทางการขอรับบริการปรึกษาแบบสายด่วน 2222  เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา โดยการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้รู้จักยอมรับตนเอง พัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา ด้านการดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา อีกทั้งพิจารณาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในอนาคตได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *