ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม 2563 รอบ 2

แชร์สู่โซเชียล

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาให้กู้ยืมสำหรับผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2 จำนวน 602 ราย  โดยผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้กู้ยืม และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม ดังต่อไปนี้

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม รอบ 2 <<

หน้าที่ของผู้กู้ยืมกองทุนฯ

 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการกู้ยืม
 2. แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพ้นสภาพ
 3. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. ผู้กู้ยืมต้องติดตามกำหนดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 5. ผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมรายใด ที่ไม่ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของผู้ได้รับการพิจารณา และ/หรือ มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนสิทธิ์การกู้ยืมเงินต่อไป

 1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามแนบท้ายประกาศปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้กู้ กยศ. โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน
 2. ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เว็บไซด์ www.studentloan.or.th
 3. ผู้กู้ยืมส่งเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่ 31 สิงหาคม2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
 4. นักศึกษาที่ลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เรียบร้อยแล้วถือเป็นเอกสารประกอบสัญญา กยศ. และเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
 5. นักศึกษาที่ไม่ได้ส่งเอกสารและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563
 6. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทุนการศึกษาล่วงหน้า
 7. กรณีเพิ่ม-ถอน รายวิชา  ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสาร ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด
>> แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน กยศ.<<

เอกสารประกอบการลงทะเบียน กยศ. (โปรดเรียงลำดับก่อนส่ง)

 1. ใบลงทะเบียนเรียน จาก website กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th   จำนวน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม                                                                                      จำนวน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ทำสัญญาและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติดังแนบ ณ กองพัฒนานักศึกษา หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

>> แนวปฏิบัติการทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน กยศ.<<

การโอนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9602
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า กยศ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *