คัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนมูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอำพน กลีบปาน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนดี เป็นนักศึกษาชาย มีความประพฤติเหมาะสม และขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3  ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา ทั่วประเทศ โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2564  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” จำนวน 2 คน  คือ นายดนัย คำนัน สาขาวิชาเคมี และ นายธรณ์เทพ มั่นคง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเข้ารับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

 

Leave a Reply

Logged in as sas psruLog out?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *