ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์สู่โซเชียล

 

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานการประชุม พร้อมด้วยเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ในระดับคณะ และสมาคมศิษย์เก่า ร่วมหารือแนวทางการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) ในการแสวงหาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับผลงานศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 สิงหาคม-30 กันยายน 2563 ผู้ต้องการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสามารถอ่านรายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://202.29.80.46/~sas/sas2019/index.php/alumni-awards/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *