มรพส.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

แชร์สู่โซเชียล

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2563 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิเบิกตรง และ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

การตรวจสุขภาพบุคลากร โดย หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดบริการสำหรับบุคลากร ประจำปี  2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 เวลา  08.00 – 10.30 น. สำรวจผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทาง  https://bit.ly/32ytew8  ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา ชมรมอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้แจ้งรายชื่อแต่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถเตรียมความพร้อมร่างกายตามข้อปฏิบัติฯ และลงชื่อเพิ่มหน้างานได้ 


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม* โดย โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

รายการตรวจเพิ่มเติมจากสิทธิ (กรณีประสงค์ตรวจเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพราคาพิเศษสำหรับบุคลากร มรพส. และครอบครัว

รายการตรวจและราคาสำหรับบุคลากร มรพส. ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม โดย โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ณ วันที่ 22 ต.ค.63
โปรดเตรียมค่าใช้จ่ายให้เพียงพอสำหรับรายการที่ท่านเลือกตรวจ
กรณีมีความประสงค์ตรวจนอกเหนือจากรายการดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาล

 


ขั้นตอนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพบุคลากร  สิทธิเบิกตรง โดย รพ.พุทธชินราช

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกตรง  โดย โรงพยาบาลพุทธชินราช

 


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *