โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกู้ยืมเงิน การใช้เงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และสร้างความตระหนักการใช้หนี้คืนกองทุน กยศ. ภายหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง แก่ผู้ปกครองของนักศึกษา ในเขตตำบลรังนก และตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 10 หลังคาเรือน

 

            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *