มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

แชร์สู่โซเชียล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอประวัติและผลงานผ่านทางเว็บไซต์  ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพิบูลสงครามศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา และไม่เคยเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ
๓. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเกียรติประวัติ และผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรือ องค์กร ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างใด อย่างหนึ่ง
๔.เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นผู้เสียสละอุทิศตนแก่สังคมส่วนรวม ด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง และ / หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เกื้อกูลหรือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
๕. มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย

 • ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
 • ด้านการศึกษา (สายการสอน)
 • ด้านบริหารราชการ หรือรัฐกิจ
 • ด้านบริหารธุรกิจ หรืองค์กรเอกชน
 • ด้านวิจัย
 • ด้านบริการสังคม
 • ด้านศาสนา
 • ด้านศิลปวัฒนธรรม
 • ด้านศิลปะการแสดง
 • ด้านกีฬา
 • ด้านการเกษตร หรือ เกษตรตามแนวพระราชดำริ
 • ด้านอื่นๆ (ที่คณะกรรมการเห็นสมควร)

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นผู้รับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ในแบบรับรองการเสนอชื่อ ได้แก่

 • ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ ชมรม หรือผู้แทนสาขาวิชาของศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และเอกชนของศิษย์เก่า
 • หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัครและจัดส่งผลงาน

๑. บันทึกข้อมูลประวัติและผลงานศิษย์เก่า >>แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น<<
๒. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

 • รูปถ่ายชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๔×๖นิ้ว ขึ้นไป และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ไฟล์ประเภท .jpg หรือ .png)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานยืนยันการเป็นศิษย์เก่า เช่น สำเนาใบรายงานผลการเรียน สำเนา ใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ (ไฟล์ประเภท .pdf)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน/ รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดีทัศน์ โล่รางวัล เข็มรางวัล ถ้วย  รางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ประเภท .pdf , .jpg, .png, link ที่อยู่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ฉบับ (ไฟล์ประเภท .pdf)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *