ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ป้องกันปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพกายที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว) โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายในการเปิดให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยการจองวันตรวจสุขภาพล่วงหน้า (วันละไม่เกิน 1,000 คน) พร้อมกำหนดจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน COVID-19 จาก ศูฯย์การแพทย์ นวมินทร์ จำกัด อาสาสมัครชุมชน (อสม.) ประจำตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการพยาบาล โดยในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 3,011 คน ดังนี้

 1. นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 2,980 คน แบ่งเป็น
  – คณะครุศาสตร์ จำนวน 599 คน
  – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 46 คน
  – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 299 คน
  – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 387 คน
  – คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 594 คน
  – วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 433 คน
  – และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 289 คน
 2. นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)  รุ่นที่ 24 จำนวน 354 คน แบ่งเป็น
  – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 41 คน
  – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 คน
  – คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 164 คน
  – วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 106 คน
  – และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *