ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

แชร์สู่โซเชียล

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ทุกคน ต้องเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 โดยกำหนดให้นักศึกษา ภาคปกติ แจ้งความประสงค์ตรวจสุขภาพผ่านทางระบบบริการนักศึกษา iSAS Sestem ทางเว็บไซต์  http://sas.psru.ac.th  ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อ วัน เวลา และรหัสการตรวจสุขภาพ และแนวปฏิบัติในการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVD-19 โดยผ่านจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัย

รายชื่อและรหัสการตรวจสุขภาพ นักศึกษาภาคปกติ

A – คณะครุศาสตร์
B – คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
C – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
D – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E – คณะวิทยาการจัดการ
F – วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 G – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

  • ผู้ที่จองวันตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วให้มายืนยันตนเองในวันเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแจ้งรหัสการตรวจสุขภาพ (Code) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • ผู้ที่ไม่ได้จองวันตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบรหัสการตรวจสุขภาพ (Code) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ และเข้ารับการตรวจในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

รายชื่อและรหัสนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24

 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2563   เวลา 09.00 – 12.00 นณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2

H – เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
I – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
J – วิทยาการจัดการ
K – วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
L – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.  (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24

ให้ตรวจสอบรหัสการตรวจสุขภาพ (Code) และเข้ารับการตรวจสุขภาพ  ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. (วันเดียวเท่านั้น) โดยแจ้งรหัสการตรวจสุขภาพ (Code) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVD-19 โดยผ่านจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัย


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *