มรพส. กำหนดให้นักศึกษา กยศ. ภาค กศ.ป.ป. ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2562 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน บรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

แชร์สู่โซเชียล

มรพส.กำหนดให้นักศึกษา กยศ. ภาค กศ.ป.ป. ลงทะเบียน ภาคเรียนที่  3/2562 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ส่งข้อมูลทาง E-mail และ เอกสารทางไปรษณีย์ ปลอดภัยจาก  COVID-19 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2562
 • เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 และทำสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้ที่ดำเนินการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ในภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบรายชื่อ >> รายชื่อผู้กู้ยืม ภาค กศ.ป.ป. ปีการศึกษา 2563

Dowload >> ประกาศมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562
 1. ผู้กู้ยื่น แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 3/2562 ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 2. ผู้กู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และพิมพ์ใบลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
 3. ผู้กู้ส่งใบลงทะเบียนด้วยวิธีสแกน วิธีถ่ายภาพ หรือวิธีใดๆ ทางอีเมล์ sas@psru.ac.th  ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  หัวข้อเรื่อง “ใบลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2562 ตามด้วยรหัสนักศึกษา 10 หลัก”
 4. ผู้กู้บันทึกค่าเล่าเรียนและเลขที่การลงทะเบียน ระบบ e-Studentloan
 5. กองพัฒนานักศึกษา ส่งไฟล์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กลับไป ทาง e-mail ของผู้กู้ยืม
 6. ผู้กู้ยืมพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ จำนวน 2 ฉบับ (ลงนามในแบบยืนยันให้ครบถ้วนทุกฉบับ)
 7. เตรียมเอกสารประกอบ อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ ดังนี้
  >> ใบลงทะเบียน จาก website กองบริการการศึกษา  http://reg.psru.ac.th
  >> ใบรายงานผลการเรียน จาก website กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th
  >> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ยืม
 8. ผู้กู้ยืมส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัยตามที่อยู่ดังนี้

แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2562

 1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับผู้กู้  กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2562 โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน
 2. ผู้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือสมุดบัญชีเงินฝากให้แจ้งงานทุนการศึกษาก่อนบันทึกแบบยืนยันการกู้ยืม ระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่  3/2562
 3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน และ เพิ่ม-ถอนรายวิชา ให้เสร็จสิ้นก่อนส่งเอกสารการลงทะเบียนให้มหาวิทยาลัยทาง email โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด
 4. นักศึกษาที่ลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เรียบร้อยแล้วถือเป็นเอกสารประกอบสัญญา กยศ. และเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562

ขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562                                              

 1. กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเอกสารของนักศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง
 2. กองพัฒนานักศึกษา เสนอผู้บริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามให้กู้ยืมประจำมหาวิทยาลัย) ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม
 3. มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเอกสารให้กองทุนฯ ทางไปรษณีย์
 4. กองทุนตรวจสอบแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และ โอนเงิน
 5. การโอนเงินค่าเล่าเรียน กองทุนจะโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการดังนี้
  – กรณีนักศึกษาไม่ได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียน  >> นำเงินกู้ชำระค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน
  – กรณีนักศึกษาจ่ายเงินค่าเล่าเรียน  >> คืนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน  **ขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน มหาวิทยาลัยจึงบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษา ไม่ต้องสำรองจ่าย**
 6. นักศึกษาสามารถติดตามประกาศแจ้งเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ เว็บไซต์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ กองคลัง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1  ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. การโอนเงินค่าครองชีพ กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของนักศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 2,400 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2563

ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562

มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน หลังจากที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนจากกองทุนฯ โดยให้ผู้กู้ติดตามกำหนดการรับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนทางเว็บไซต์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา ที่ http://sas.psru.ac.th

หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 3/2562


รายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า กยศ.
Facebook : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *