มรพส. ประกาศให้นักศึกษาปีสุดท้าย บันทึกข้อมูลระบบติดตามผล ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. ประกาศให้นักศึกษาปีสุดท้าย บันทึกข้อมูลระบบติดตาม ปีการศึกษา 2562 เพื่อการวางแผนการจัดบริการศิษย์เก่าในอนาคต และส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

ระบบติดตามผลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อการวางแผนการจัดบริการศิษย์เก่าในอนาคต และส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงกำหนดให้นักศึกษา “ทุกคน” บันทึกข้อมูล  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  โดยไม่ต้องส่งแบบรายงาน

     

download 

หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ขอให้นักศึกษาบันทึกระบบโดยไม่ต้องส่งแบบรายงาน  สำหรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่ Facebook : งานกิจกรรมนักศึกษา 


รายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ระบบติดตามผล
Facebook : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *