มรพส. ประกาศให้นักศึกษาปีสุดท้าย บันทึกข้อมูลระบบติดตามผล ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. ประกาศให้นักศึกษาปีสุดท้าย บันทึกข้อมูลระบบติดตาม ปีการศึกษา 2562 เพื่อการวางแผนการจัดบริการศิษย์เก่าในอนาคต และส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

ระบบติดตามผลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อการวางแผนการจัดบริการศิษย์เก่าในอนาคต และส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงกำหนดให้นักศึกษา “ทุกคน” บันทึกข้อมูล และพิมพ์ใบรายงานส่งเป็นหลักฐานในการขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

   

download 

หมายเหตุ   ขอให้นักศึกษาติดตามขั้นตอนการรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังสถานการณ์ COVID-19

ตัวอย่างแบบรายงานการบันทึกผลระเบียนสะสม

ตัวอย่างแบบบันทึกระบบ SUPER RESUME

 


รายละเอียดเพิ่มเติม  
หน่วยแนะแนวฯ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 2222 หรือ Line : @sos.psru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *