การลงทะเบียนเรียน ผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. เปิดให้ผู้กู้ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดย “ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน”

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ผู้กู้ กยศ./กรอ. ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ได้นั้น จะต้องเป็นผู้กู้ที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 และลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 แล้วเท่านั้น

download >> ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการลงทะเบียนนักศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระบบ  e-Studentloan สำหรับนักศึกษา
 2. ลงทะเบียนเรียนและพิมพ์ใบลงทะเบียน จาก ระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
 3. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน จาก ระบบตรวจสอบผลการเรียน
 4. บันทึกบันทึกค่าเล่าเรียนและเลขที่ลงทะเบียนใน ระบบ e-Studentloan
 5. บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและพิมพ์แบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียนใน ระบบ  PSRU LOAN SYSTEM
 6. เสนอแบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม (ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา)
 7. ส่งแบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบ  ณ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
 8. ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ตามกำหนดการส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดส่งเอกสาร กยศ.

ผู้กู้ลักษณะที่ 1  กยศ.  ::  วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562  และ  วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้กู้ลักษณะที่ 2  กรอ.   ::  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 >> ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ*
กำหนดการส่งเอกสารเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีนักศึกษาเพิ่ม-ถอน รายวิชายังไม่เสร็จสิ้น สามารถส่งเอกสารไม่ตรงวันที่กำหนดได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามประกาศ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน กยศ.

 1. แบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียน ระบบ PSRU LOAN SYSTEM
 2. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
 3. ใบรายงานผลการเรียน
 4. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ระบบ e-Studentloan
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  *จำนวน 2 ฉบับ

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน กยศ.

 • กรณีผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือสมุดบัญชีเงินฝาก ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนบันทึกแบบยืนยันการกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2562
 • ผู้กู้ต้องนำส่งแบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นลงนามแทนได้  เมื่อลงนาม แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เรียบร้อยแล้ว  ถือเป็นเอกสารประกอบสัญญาการกู้ยืมและต้องชำระหนี้คืนตามที่กองทุนฯ กำหนด

การโอนเงินค่าเล่าเรียน /ค่าครองชีพ กยศ.

1. ผู้กู้ กยศ./กรอ. ลงทะเบียนเรียน และ ลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
2. มหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามให้กู้ยืมประจำมหาวิทยาลัย)
3. มหาวิทยาลัยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ กองทุนฯ
4. กองทุนตรวจสอบแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และ โอนเงิน
5. การโอนเงินค่าเล่าเรียน กองทุนจะโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการดังนี้
>> กรณีนักศึกษาไม่ได้จ่ายเงิน  >> นำเงินชำระค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน
>> กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าเล่าเรียน  >> คืนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน
6. การโอนเงินค่าครองชีพ กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของนักศึกษา ดังนี้

ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่  2/2562

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ที่  กองคลัง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ โดยตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จ >>
ผู้กู้ กยศ.  :: ผู้กู้ กรอ.


รายละเอียดเพิ่มเติม >>
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า กยศ.
Facebook : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *