ตรวจสุขภาพบุคลากร 2562

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2562   วันที่  28 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกตรง  วันที่  17 ตุลาคม  2562 สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 เวลา  08.00-10.30 น. สำรวจข้อมูลเพิ่ม ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมโปรดแจ้งเลขที่บัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด ภายใน  31 สิงหาคม 2562 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน

การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เป็นบริการที่ กองพัฒนานักศึกษา โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดให้กับ บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย โดยสำรวจรายชื่อบุคลากรผู้ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ และกำหนดจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้

วันพุธที่ 28 ส.ค.62  ผู้ใช้สิทธิเบิกตรง
ตรวจสอบรายชื่อ*  >> บุคลากร มรพส.(ข้าราชการ)  :  บุคลากรภายนอก (ข้าราชการบำนาญ) 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค.62  ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม
ตรวจสอบรายชื่อ* >> บุคลากร มรพส.

แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม (ถึง 31 ส.ค. 62) >> คลิกที่นี่
หรือสแกน qr-code 

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกตรง วันที่  28 ส.ค.62

รายการที่เบิกได้>> 


รายการที่เบิกไม่ได้ (จ่ายเพิ่ม) >> 

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม วันที่ 17 ต.ค.62

รายการที่ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพ>>

รายการให้บริการตรวจ สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ณ มรพส.  >>


รายการค่าใช้จ่าย บุคลากร มรพส. ประสงค์ตรวจเพิ่ม >>

**หมายเหตุ**  กรณีประสงค์ตรวจเพิ่ม กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดีกับค่าใช้จ่ายในรายการที่ท่านจะตรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา >> โทร.  055-267000-2 ต่อ 9801 หรือ 9608
สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *