ตรวจสุขภาพบุคลากร 2562

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี  2562 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เบิกตรง  วันที่  28 สิงหาคม 2562 และ ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม วันที่  17 ตุลาคม  2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 เวลา  08.00-10.30 น. 

การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เป็นบริการที่ กองพัฒนานักศึกษา โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดให้กับ บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย โดยสำรวจรายชื่อบุคลากรผู้ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ และกำหนดจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้

วันพุธที่ 28 ส.ค.62  ผู้ใช้สิทธิ์เบิกตรง
ตรวจสอบรายชื่อ  >> บุคลากร มรพส.(ข้าราชการ)  :  บุคลากรภายนอก (ข้าราชการบำนาญ) 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค.62  ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบรายชื่อ >> บุคลากร มรพส.

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เบิกตรง

รายการที่เบิกได้>> 


รายการที่เบิกไม่ได้ (จ่ายเพิ่ม) >> 

รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม

รายการที่ใช้สิทธิ์ได้>>


รายการค่าใช้จ่าย กรณีผู้ประกันตนประสงค์ตรวจเพิ่ม >>

**หมายเหตุ**  กรณีประสงค์ตรวจเพิ่ม กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดีกับค่าใช้จ่ายในรายการที่ท่านจะตรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา >> โทร.  055-267000-2 ต่อ 9801 หรือ 9608
สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *