มรพส. รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดหางานระยะสั้น (Part-Time) ส่งใบสมัครทำงานระหว่างเรียนได้ตั้งแต่ วันที่  8 กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับบริการจัดหางานระหว่างเรียน
1. นักศึกษาบันทึกระเบียนสะสมออนไลน์ ที่ http://cumulative.psru.ac.th
2. พิมพ์ใบสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน จากเมนู พิมพ์(Print) ใบสมัครงานระหว่างเรียน
3. เตรียมเอกสารประกอบ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา  (ปี 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนจาก http://reg3.psru.ac.th/regist1/index1_n1.html)
– ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (จาก http://reg.psru.ac.th/PSRU_W1/Form_PS_R1_STD.html)
4. ส่งใบสมัครทำงานที่ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2

**มหาวิทยาลัยจัดบริการทำงานระหว่างเรียนโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา**

Download : ประกาศรับสมัคร 
รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยแนะแนวอาชีพฯ 055-267000-2 ต่อ 9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *