บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ป้องกันปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพกายที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3  (ส่วนทะเลแก้ว)

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขอให้บันทึกและพิมพ์แบบรายงานผลการบันทึกระเบียนสะสมออนไลน์ มาแสดงเพื่อรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้นักศึกษาใหม่จะต้องถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ สมัครสมาชิกหอสมุด (e-library) ในวันเดียวกันอีกด้วยจึงขอให้นักศึกษามารับบริการตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการตรวจสุขภาพ

นักศึกษา ภาคปกติ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 

  • คณะครุศาสตร์  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >>  คลิกที่นี่!
  • คณะวิทยาการจัดการ  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!
  • วิทยาลัยการจัดการลัยพัฒนาท้องถิ่น  :  สอบรายชื่อและรับรหัสตรวจสุขภาพ >> คลิกที่นี่!

นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)  วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

  • นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่
1) บันทึกระเบียนสะสมออนไลน์ และ พิมพ์แบบรายงานฯ มาแสดงในวันตรวจสุขภาพ พร้อมบัตรประชาชน
>> ขั้นตอนการใช้งานระบบระเบียนสะสมออนไลน์
 >> ตัวอย่างแบบรายงานระเบียนสะสมออนไลน์
2) นักศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคน
3) นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาลให้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ สมัครสมาชิกหอสมุด (e-library) ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ เนื่องจากผ่านการตรวจสุขภาพตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว
4)  ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ (ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ)
5)  หากรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
6)  หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
7)  นักศึกษาหญิงตรวจปัสสาวะทุกคน (อยู่ในช่วงมีประจำเดือนก็สามารถตรวจได้)
8)  กรณีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
9)  โปรดแต่งกายที่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพ
– นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ : ชุดนักศึกษา
– นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) : ชุดสุภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันตรวจสุขภาพ
1. แบบรายงานบันทึกผลระเบียนสะสม (ลงชื่อให้เรียบร้อย) >> ตัวอย่างแบบรายงาน
  ***พิมพ์แบบบันทึกผลระเบียนสะสมออนไลน์***
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ปากกาสำหรับกรอกเอกสาร

download เอกสาร
ประกาศการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562 
กำหนดการตรวจสุขภาพ
แผนผังการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
055-267000-2 ต่อ 9801

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *