คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.  ตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การทำกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้


>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 171(8/2563) วันที่ 26 กันยายน 2563

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อินทร์ทอง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 (ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)


รายละเอียดเพิ่มเติม >>
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *