คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.  ตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การทำกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้

ปีการศึกษา 2563 :
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 (ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)

ปีการศึกษา 2562 :
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 (ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)


รายละเอียดเพิ่มเติม >>
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 2222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *