มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

แชร์สู่โซเชียล

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รู้จัก และสามารถปรับตัวได้ในสังคมมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข จึงขอให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย นักศึกษาภาคปกติ ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และ ปฐมนิเทศแยกคณะ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ปฐมนิเทศรวมและแยกคณะ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จะแนะนำผู้บริหาร หน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงานที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องทราบ เช่น กองบริการการศึกษา  จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาด้านการศึกษาเล่าเรียน ระเบียบตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสำเร็จการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการใช้ชีวิต กิจกรรมนักศึกษาใหม่ที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ  และ บริการที่จำเป็น ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม หอพักนักศึกษาหญิง บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประกันอุบัติเหตุ การใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส  สมัครนักกีฬา และอื่นๆ หอสมุด หรือ e-library แหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลด้าน IT ที่จะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดปฐมนิเทศแยกคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริบทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขของนักศึกษาเป็นสำคัญ

download กำหนดการ >>  ภาคปกติ  :  ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)
ประเมินโครงการ คลิก >> แบบประเมิน  หรือ สแกน QR-Code

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *