SOS Center ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่โซเชียล

SOS Center คือ อะไร??

SOS Center คือ ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

download >> ประกาศจัดตั้งศูนย์ SOS Center 

แนวคิดการให้บริการ

ศูนย์บริการนักศึกษา หรือ SOS Center (อ่านว่า โซ้สเซนเตอร์) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา มุ่งหวังเติมเต็มศักยภาพทั้งด้านการเรียน และส่งเสริมทักษะชีวิต ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจัดระบบการให้บริการโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บริการของเรา

  • บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง)
  • บริการตอบคำถามทุกเรื่องที่นักศึกษาสงสัย ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

สื่อของโซ้ส

 Line  Bot : @sos.psru   บริการหลัก  24 ชั่วโมง

    1. การตอบคำถามอัตโนมัติ   โดยเก็บข้อมูลจากคำถามที่นักศึกษาสอบถามและไม่มีคำตอบ นำมาหาคำตอบและเพิ่มให้ระบบสามารถตอบคำถามอัตโนมัติได้

 

  • การตอบคำถามผ่านการ chat  กรณีระบบอัตโนมัติไม่มีคำตอบให้ โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (บางช่วงเวลา)

 


 Hot Line : 2222  บริการในเวลาราชการ

  • บริการทางโทรศัพท์ ให้บริการในวัน-เวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.30-16.30 น. (งดเว้นการให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
  • นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ VoIP Campus Phone PSRU โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กรณีใช้โทรศัพท์โดยโทรจากภายนอก โทร. 055-267000-2 ต่อ 2222

กรณีพบปัญหาวิกฤติ ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา “ศูนย์ SOS Center” จะส่งต่อการดูแลช่วยเหลือให้กับ  “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า แนะนำโซ้ส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *