ผลการประเมินคุณภาพการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่โซเชียล

การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และเก็บข้อมูลความคิดเห็นของเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลเป็นรายปีการศึกษา โดยนำผลประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย และ ทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป

การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (องค์ประกอบที่ 1.4)
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *