มรพส.ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาบันทึกระบบติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

แชร์สู่โซเชียล

ด้วย มหาวิทยาลัยจัดทำระบบติดตามผลบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดบริการศิษย์เก่าและส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 “ทุกคน” บันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารระบบติดตามผลบัณฑิต จำนวน 2 ระบบ ได้แก่

ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ >> http://cumulative.psru.ac.th
ระบบ Super Resume Tracking >> http://student.superresume.com

**ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป**

DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/cumulative2561.pdf
ขั้นตอนการบันทึกระเบียนสะสม >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/cumulative-student.pdf
ขั้นตอนการบันทึก Super Resume >> http://saf.psru.ac.th/admin_n…/file/superresume_graduate.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *